2016-04-24

Status prawny

Publiczne  Gimnazjum  im. ks. Jana Długosza jest jednostką organizacyjną Gminy Dobroń, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest: Gmina Dobroń.

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz.19 z późn. zm.)

akty założycielskie: